Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał Rady Gminy 2017

Projekty uchwał XXVII sesji na dzień 11 grudnia 2017 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 r..pdf

PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych ...pdf
 

Projekty uchwał XXVI sesji na dzień 28 listopada 2017 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Zębowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Zębowicach.pdf

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf
 

Projekty uchwał XXV sesji na dzień 9 listopada 2017 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia obniżonych stawek podatku .pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiazywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf

PDFProjekt uchwały w w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Radawie.pdf

PDFProjekt uchwały w w sprawie uchylenia uchwał.pdf

PDFProjekt uchwały w w sprawie zabezpieczenia w formie wekslain blanco.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości..pdf
 

 

Projekty uchwał XXIV sesji na dzień 26 września 2017 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia obniżonych stawek podatku .pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Zębowice.pdf
 

Projekty uchwał XXIII sesji na dzień 29 sierpnia 2017 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 - projekt.pdf

PDFZałącznik Nr 2 - projekt.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie Zespół Gimnazjalno – Szkolny w Zębowicach.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach.pdf
 

Projekty uchwał XXII sesji na dzień 27 czerwca 2017 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wynajmu lokalu użytkowego.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zębowice – jako Partnera - do projektu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”.pdf
 

Projekty uchwał XXI sesji na dzień 28 marca 2017 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały.pdf

DOCXProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (2).docx

DOCXProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 1.docx

DOCXProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 3.docx

PDFProjekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf

PDFZałącznik Nr 1 - projekt.pdf

PDFZałącznik Nr 2 - projekt.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Zębowice.pdf

PDFPostanowienie Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Radawiu.pdf
 

Projekty uchwał XX sesji na dzień 14 marca 2017 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu + pismo poniżej.pdf

      PDFPismo do projektu uchwały.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice.pdf

      PDFZałącznik do projektu uchwały w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX.144.2017.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Radawiu.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf

        PDFZałącznik - Nr 1.pdf

        PDFZałącznik - Nr 2.pdf

        PDFZałącznik - Nr 3.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej.pdf

 

Projekty uchwał XIX sesji na dzień 07 lutego 2017 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok..pdf

PDFProjekt uchwły w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego- ZGKiW w Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Zębowice oraz przeznaczeniu ich na cele statutowe.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie likwidacji SP Radawie 2017.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf
 

Wersja XML