Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał Rady Gminy 2016

Projekty uchwał XVII sesji na dzień 16 grudnia 2016 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie wynajmu lokalu użytkowego.1.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wynajmu lokalu użytkowego.2.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wynajmu lokalu użytkowego.3.pdf
 

Projekty uchwał XVI sesji na dzień 21 listopada 2016 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zębowice.pdf

     PDFZałącznik do uchwały w sprawie nadania ulicy we wsi Zębowice - ul. Strażacka.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2017.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.113.2016.pdf

PDFProjekt zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach.pdf

     PDFZałącznik do zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Statut Gminnego Ośrodka Informacji.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2016 rok..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf
 

Projekty uchwał XV sesji na dzień 27 września 2016 rok

PDFProjekt uchwały w sprawie intencji udzielania pomocy finansowej lub rzeczowej Powiatowi Oleskiemu na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Zębowice.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zębowice – jako Partnera - do projektu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.113.2016.pdf
 

Projekty uchwał XIV sesji na dzień 5 września 2016 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

        PDFZałacznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie wpf.pdf

        PDFZałącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany wpf.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice.pdf

      PDFZałącznik do uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zębowice - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zębowice.pdf

      PDFZałącznik do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zębowice - wzór Ankiety dla jednostki zgłaszającej zadanie do PGN Gminy Zębowice.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategi Rozwoju Gminy Zębowice.pdf

      PDFStrategia Rozwoju Gminy Zębowice - aktualna kopia.pdf

      PDFZałącznik Nr 1 - Diagnoza sytuacji gminy.pdf

      PDFZałącznik Nr 2 - Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Zębowice.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice + załącznik.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Zębowice.pdf
 

Projekty uchwał XIII sesji na dzień 23 czerwca 2016 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi....pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profillaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie kontynuacji dzierżawy.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do 3 lat..pdf

PDFProjekt uchwały dot. zmiany uchwały w sprawie członkostwa Gminy Zębowice w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania _Opolszczyzna_..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wspólnej z Powiatem Oleskim realizacji zadania- budowa ścieżki rowerowej..pdf

 

Projekty uchwał XII sesji na dzień 31 marca 2016 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usuwanie nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.pdf 

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego ZGKiW w Zębowicach z obowiązku wpłaty nadyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Zębowice oraz przeznaczeniu ich na cele statutowe.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2016 roku + załącznik.pdf
 

Projekty uchwał XI sesji na dzień 29 stycznia 2016 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenie budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

 

Projekty uchwał X sesji na dzień 27 stycznia 2016 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenie budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

  PDFZałącznik Nr 1- projekt.pdf

  PDFZałącznik Nr 2 - projekt.pdf

  PDFZałącznik Nr 3 - projekt.pdf  

  PDFZałącznik Nr 4 - projekt.pdf

  PDFZałącznik Nr 5 - projekt.pdf

  PDFZałącznik Nr 6 - projekt.pdf

  PDFZałącznik Nr 7 - projekt.pdf 

  PDFZałącznik Nr 8 - projekt.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu powiekszenie terytorium Opola.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.pdf
  PDFZałącznik do uchwały - projekt.pdf

PDFProjekt uchwału w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.pdf

  PDFZałącznik do uchwały - projekt.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zębowice.pdf

  PDFProjekt „Strategia rozwoju Gminy Zębowice ”.pdf

  PDFAktualna wersja tebel po korekcie Tab. 10 Zadania szczegółowe i Tab 11 Zadania lobbystyczne - Strategia Rozwoju Gminy Zębowice.pdf

  PDFPrognoza oddziaływania na środowisko do Projektu „Strategia rozwoju Gminy Zębowice ”.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie drogi Grodziec - Knieja.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej Rady Gminy Zębowice.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.pdf
 

Wersja XML