Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z 2016 roku

PDFUchwała Nr X-76-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.pdf
PDFUchwała Nr X-77-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.pdf

     PDFZałącznik do uchwały Nr X-77-2016.pdf

PDFUchwała Nr X-78-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.pdf

    PDFZałącznik do uchwały Nr X-78-2016.pdf 

PDFUchwała Nr X-79-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu powiększenie terytorium Opola.pdf
PDFUchwała Nr X-80-2016 Rady Gminy Zębowice z 27.01.2016 r. w spr. poparcia Apelu Sejmiku Woj.Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie - wspłóprowadzenie Muzeum Jeńców Woj.pdf
PDFUchwała Nr X-81-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zębowice.pdf

    PDFStrategia Rozwoju Gminy Zębowice - aktualna.pdf
    PDFZałącznik Nr 1 - Diagnoza sytuacji gminy.pdf
    PDFZałącznik Nr 2 - Prognoza odziaływania Strategii Rozwoju Gminy Zębowice na środowisko.pdf

PDFUchwała Nr X-82-2016 Rady Gminy Zębowice z 27.01.2016 r. w spr.wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Zębowice do realizacji w ramach partnerstwa przdsięwzięcia Pow. Oleskiego - Przebudowa drogi pow..pdf
PDFUchwała Nr X-83-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej Rady Gminy Zębowice.pdf
PDFUchwała Nr X-84-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.pdf

PDFUchwała Nr XII-85-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr XII-86-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej + załączniki.pdf
PDFUchwała Nr XII-87-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 31marca 2016 r. w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego - ZGKiW w Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Zębowice.pdf
PDFUchwała Nr XII-88-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usuwanie nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości + uzasadnienie.pdf
PDFUchwała Nr XII-89-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2016 roku.pdf
     PDFZałącznik do uchwały Nr XII-89-2016.pdf

PDFUchwała Nr XIII-90-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr XIII-91-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 r + załacznik..pdf

PDFUchwała Nr XIII-92-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej + załączniki.pdf

PDFUchwała Nr XIII-93-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zębowice + załącznik.pdf

PDFUchwała Nr XIII-94-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFUchwała Nr XIII-95-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.pdf 

PDFUchwała Nr XIII-96-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFUchwała Nr XIII-97-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania oodpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XIII-98-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok.pdf

PDFUchwała Nr XIII-99-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie kontynuacji dzierżawy + załącznik.pdf 

PDFUchwała Nr XIII-100-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do 3 lat.pdf 

PDFUchwała Nr XIII-101-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie członkostwa Gminy Zębowice w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania - Opolszczyzna.pdf 

PDFUchwała Nr XIII-102-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wspólnej z Powiatem Oleskim zadania - budowa ścieżki pieszo-rowerowej.pdf

PDFUchwała Nr XIII-103-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Zębowice + załącznik.pdf

PDFUchwała Nr XIII-104-2016 Rady Gminy Zębowice w sprawie skargi na dyrektora Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Zębowicach + załącznik.pdf

PDFUchwała Nr XIII-105-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Zębowice + załącznik.pdf

PDFUchwała Nr XIV.106.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany bużdetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFUchwała Nr XIV.107.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XIV.108.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr XIV.109.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zębowice + załącznik.pdf

PDFUchwała Nr XIV.110.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr XIV.111.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice + załącznik.pdf

PDFUchwała Nr XIV.112.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych + załączniki.pdf

PDFUchwała Nr XV.113.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 roku w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr XV.114.2016 Rady Gminy Zebowice z dnia 27 wrzesnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok..pdf

PDFUchwała Nr XV.115.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zębowice - jako Partner - do projektu pn. Realizacja strategii niskoemisyjnej...pdf

PDFUchwała Nr XV.116.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 września 2016 roku w sprawie intencji udzielania pomocy finansowej lub rzeczowej Powiatowi Oleskiemu na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr XV.117.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.113.2016.pdf

PDFUchwała Nr XVI.118.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Gminy Zębowice + załącznik.pdf

PDFUchwała Nr XVI.119.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.113.2016.pdf

PDFUchwała Nr XVI.120.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFUchwała Nr XVI.121.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XVI.122.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf

PDFUchwała Nr XVI.123.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę + załącznik.pdf

PDFUchwała Nr XVI.124.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr XVI.125.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie poparcia apelu Gmin.pdf

PDFUchwała Nr XVII.126.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2016 rok.pdf

PDFUchwała Nr XVII.127.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej + załączniki.pdf

PDFUchwała Nr XVII.128.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.pdf

PDFUchwała Nr XVII.129.2016 Rady Gminy Zebowice z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach.pdf

PDFUchwała Nr XVII.130.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2017 rok + załączniki.pdf

PDFUchwała Nr XVII.131.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej + załączniki.pdf

PDFUchwała Nr XVII.132.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wynajmu lokalu użytkowego - Łąka.pdf

PDFUchwała Nr XVII.133.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wynajmu lokalu użytkowego - Zębowice ul. Murka.pdf

PDFUchwała Nr XVII.134.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wynajmu lokalu użytkowego - Zębowice ul. Eichendorffa.pdf

PDFUchwała Nr XVII.135.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka + załącznik.pdf

PDFUchwała Nr XVII.136.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę.pdf
 


 

Wersja XML