Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z 2015 roku

PDFUchwała Nr III-12-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gmiony Zębowice na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr III-13-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr III-14-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.pdf

PDFUchwała Nr III-15-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr III-16-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf

PDFUchwała Nr III-17-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie zwolnienia ZGKiW w Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr III-18-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.pdf

PDFUchwała Nr III-19-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.pdf

PDFUchwała Nr III-20-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.pdf

PDFUchwała Nr III-21-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.pdf

PDFUchwała Nr III-22-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.pdf

PDFUchwała Nr III-23-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.pdf

PDFUchwała Nr III-24-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie przayjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.pdf

PDFUchwała Nr III-25-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie składu osobowego komisji inwentaryzacyjnej.pdf

PDFUchwała Nr III-26-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr III-27-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr III-28-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola w Zębowicach.pdf

PDFUchwała Nr IV.29.2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr IV.30.2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie rozwiązania Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie.pdf

PDFUchwała Nr IV.31.2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie współpracy między Gminą Zębowice a Powiatem Oleskim i Powiatem Kluczborskim.pdf

PDFUchwała Nr IV.32.2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.pdf

PDFUchwała Nr IV.33.2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.pdf

PDFUchwała Nr IV.34.2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.pdf

PDFUchwała Nr IV.35.2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.pdf

PDFUchwała Nr IV.36.2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kraina Dinozaurów.pdf

PDFUchwała Nr IV.37.2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia trategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zębowice na lata 2014-2020.pdf

PDFUchwała Nr IV.38.2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju.pdf

PDFUchwała Nr V-39-2015 Rady Gminy Zebowice z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.pdf

PDFUchwała Nr V-40-2015 Rady Gminy Zebowice z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.pdf

PDFUchwała Nr V-41-2015 Rady Gminy Zebowice z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr V-42-2015 Rady Gminy Zebowice z dnia 23 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

          PDFZałącznik Nr 1 i 2 do uchwały Nr V-42-2015.pdf

PDFUchwała Nr V-43-2015 Rady Gminy Zebowice z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Oleskiemu na realizację zadania w zakresie dróg powiatowych.pdf

PDFUchwała Nr V-44-2015 Rady Gminy Zebowice z dnia 23 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.pdf

PDFUchwała Nr V-45-2015 Rady Gminy Zebowice z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.pdf

PDFUchwała Nr V-46-2015 Rady Gminy Zebowice z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.pdf

PDFUchwała Nr V-47-2015 Rady Gminy Zebowice z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie.pdf

PDFUchwała Nr V-48-2015 Rady Gminy Zebowice z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji - Systemy fotowoltaiczne montowane na budynkach.pdf

PDFUchwała Nr V-49-2015 Rady Gminy Zebowice z dnia 23 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych.pdf

PDFUchwała Nr VI-50-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr VI-51-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr VI-52-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie poparcia stanowiska Związku Gmin Wiejskich RP.pdf

PDFUchwała Nr VI-53-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.pdf

PDFUchwała Nr VI-54-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrazenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.pdf

PDFUchwała Nr VII-55-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 1 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr VIII-56-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowych na prowadzenie świadczeń zdrowotnych.pdf

PDFUchwała Nr VIII-57-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.pdf

PDFUchwała Nr VIII-58-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 października 2015 roku w sprawie członkowstwa Gminy Zębowice w Stowarzyszeniu Rybacka LGR Opolszczyzna w charakterze członka.pdf

PDFUchwała Nr VIII-59-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 października 2015 roku w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Oleśnie.pdf

PDFUchwała Nr VIII-60-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 października 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFUchwała Nr VIII-61-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr VIII-62-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 października 2015 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf

PDFUchwała Nr VIII-63-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr VIII-64-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr VIII-65-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 października 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Zębowice do LGR Kraina Dinozaurów.pdf

PDFUchwała Nr VIII-66-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr VIII-67-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich.pdf

PDFUchwała Nr IX-68-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr IX-69-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr IX-70-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr IX-71-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania.pdf

PDFUchwała Nr IX-72-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Zębowice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów.pdf

PDFUchwała Nr IX-73-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców.pdf

PDFUchwała Nr IX-74-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr IX-75-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie.pdf
 


 


 

 

Wersja XML