Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o środowisku

System monitoringu jakości powietrza WIOŚ w Opolu - link

Portal Jakości Powietrza - link: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/8/news/0

PDFEwidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń w zakresie.pdf

  1. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 
  2. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  3. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

.............................................................................................................

 

PDFObwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych Programu ochrony powietrza dla strefy oplskiej i strefy miasta Opola.pdf

PDFInformacja o jakości wody w gminie Zębowice - 10 kwietnia 2017 r..pdf

PDFInformacja o jakości wody w gminie Zębowice - 28.12.2016 r..pdf

PDFInformacja o jakości wody w gminie Zębowice - 27.10.2016 r..pdf

PDFInformacja o jakości wody w gmine Zębowice - 05.08.2016.pdf

PDFInformacja o jakości wody w gminie Zębowice 22.04.2016 r..pdf

PDFInformacja o jakości wody w gminie Zębowice 01.01.2016 r..pdf

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USTAWA

z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko1)2)

(Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.)

..........

DZIAŁII

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Rozdział1

Przepisy ogólne

Art.8.Organy administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone.

.........

DZIAŁIII

Udział społeczeństwa w ochronie środowiska

Rozdział1

Przepisy ogólne

Art.29.Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Art.30.Organy administracji właściwe do wydania decyzji lub opracowania projektów dokumentów, w przypadku których przepisy niniejszej ustawy lub innych ustaw wymagają zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa, zapewniają możliwość udziału społeczeństwa odpowiednio przed wydaniem tych decyzji lub ich zmianą oraz przed przyjęciem tych dokumentów lub ich zmianą.

............

 

 


 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Zębowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Edmund Langosz
Data wytworzenia: 2009-04-07
Wersja XML