Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na budowę boiska

 

Zębowice: Budowa boiska sportowego w miejscowości  Zębowice

Numer ogłoszenia:  347126- 2009; data zamieszczenia: 06.10.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Murka 2, 46-048 Zębowice, woj. opolskie, tel. 077 4216076, fax 077 4216076 w. 36.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zebowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa boiska sportowego w miejscowości  Zębowice
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę boiska sportowego w m. Zębowice dz. nr 691/1.
W ramach budowy boiska sportowego wykonane zostaną następujące roboty:
1.Usunięcie warstwy ziemi na powierzchni 75 mb x 20 mb = 1500 m².
2. Przemieszczanie gruntu wraz z formowaniem nasypu pod boisko sportowe z kostki betonowej  75 mb x 20 mb x 0,134 średnio = 200 m³.
3. Wykonanie koryta o głębokości 21-26 cm pod warstwy konstrukcyjne boiska sportowego 75 mb x 20 mb = 1500 m².
4. Wywóz nadmiaru ziemi z korytowania 320 m³.
5. Ułożenie obrzeży betonowych 30 x 8 cm na ławie betonowej 190 mb.
6. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 15 cm, 75 cm x 20 mb = 1500 m².
7. Wykonanie nawierzchni boiska sportowego z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej 75 mb x 20 mb = 1500 m².
8. Wykonanie malowania poziomego na boisku sportowym farbą chlorokauczukową linia pojedyńcza 250 mb x 0,12 m²/mb – 25 m b.
9. Wykopanie dołów pod cokoły i słupki do ogrodzenia boiska sportowego 25 mb.
10. Wykonanie ogrodzenia o wysokości 5 mb z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 3 mb z rur stalowych o0 wysokości 5 mb – 25 mb.
11. Ustawienie ławek parkowych z prefabrykatów żelbetowych 5 szt. x 4,0 mb = 20 mb.
12. Ustawienie w gotowych otworach słupków, stojaków i bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej szt. 2.
13. Po ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej boiska sportowego teren przyległy do robót zostanie uporządkowany i obsiany trawą 75 mb x 4 mb x 2 strony + 25 mb x 8 mb x 2 strony = 1000 m².
14. Nasadzenie 75 szt. roślin wieloletnich typu:
Pinus Montana – 15 szt. o wysokości co najmniej 140 cm,
Picea Omorica – 30 szt. o wysokości co najmniej 140 cm,
Thuja Plicata – 30 szt. o wysokości co najmniej 100 cm.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
data zakończenia: 10.12.2009.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
nie wymagane


III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:
a)dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w specjalności drogowej oraz należącymi do właściwej izby samorządu zawodowego.
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia :
-    posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wys. min. 100 000 zł
posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
1.Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia.
2. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.  Wypełniony  załącznik nr 1 – formularz „OFERTA”  .
2. oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli oferta składana jest wspólnie przez  kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika).
3.Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp ( jeżeli  oferta składana jest wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone osobno przez każdego z partnerów).
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z krótkimi informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia.
6. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada lub dysponuje wykonawca.
7. Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia 80 000 zł.
8. Wykaz wykonanych w okresie 5 lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to za ten okres) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i wartości j.w.
9. Informacja z Banku lub SKOK o stanie środków  finansowych lub zdolności kredytowej wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć:
pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11.  Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zebowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Zębowicach ul. Murka 2,  46-048 Zębowice pok. Nr 15

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2009 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Urzędu Gminy w Zębowicach.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): . 45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8

 
3) Czas trwania lub termin wykonania:
Zakończenie: 10.12.2009.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

 

 PDFSIWZ bud. boiska.pdf

PDFSpecyfikacja boisko sportowe Zębowice.pdf

PDFPrzedmiar boisko Zębowice.pdf

PDF01.PDF

PDF02.PDF

PDF03.PDF

PDF04.PDF

PDF05.PDF

PDF06.PDF

PDF07.PDF

PDF08.PDF

PDF09.PDF

PDF10.PDF

PDF11.PDF

 

PDFZawiadom.o wyb. of najkorzystniejszej -boisko.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Zębowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Batkowska
Data wytworzenia: 2009-10-06


 

Wersja XML