Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na budowę boiska

 

Zębowice: Budowa boiska sportowego w miejscowości  Zębowice

Numer ogłoszenia:  347126- 2009; data zamieszczenia: 06.10.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Murka 2, 46-048 Zębowice, woj. opolskie, tel. 077 4216076, fax 077 4216076 w. 36.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zebowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa boiska sportowego w miejscowości  Zębowice
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę boiska sportowego w m. Zębowice dz. nr 691/1.
W ramach budowy boiska sportowego wykonane zostaną następujące roboty:
1.Usunięcie warstwy ziemi na powierzchni 75 mb x 20 mb = 1500 m².
2. Przemieszczanie gruntu wraz z formowaniem nasypu pod boisko sportowe z kostki betonowej  75 mb x 20 mb x 0,134 średnio = 200 m³.
3. Wykonanie koryta o głębokości 21-26 cm pod warstwy konstrukcyjne boiska sportowego 75 mb x 20 mb = 1500 m².
4. Wywóz nadmiaru ziemi z korytowania 320 m³.
5. Ułożenie obrzeży betonowych 30 x 8 cm na ławie betonowej 190 mb.
6. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 15 cm, 75 cm x 20 mb = 1500 m².
7. Wykonanie nawierzchni boiska sportowego z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej 75 mb x 20 mb = 1500 m².
8. Wykonanie malowania poziomego na boisku sportowym farbą chlorokauczukową linia pojedyńcza 250 mb x 0,12 m²/mb – 25 m b.
9. Wykopanie dołów pod cokoły i słupki do ogrodzenia boiska sportowego 25 mb.
10. Wykonanie ogrodzenia o wysokości 5 mb z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 3 mb z rur stalowych o0 wysokości 5 mb – 25 mb.
11. Ustawienie ławek parkowych z prefabrykatów żelbetowych 5 szt. x 4,0 mb = 20 mb.
12. Ustawienie w gotowych otworach słupków, stojaków i bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej szt. 2.
13. Po ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej boiska sportowego teren przyległy do robót zostanie uporządkowany i obsiany trawą 75 mb x 4 mb x 2 strony + 25 mb x 8 mb x 2 strony = 1000 m².
14. Nasadzenie 75 szt. roślin wieloletnich typu:
Pinus Montana – 15 szt. o wysokości co najmniej 140 cm,
Picea Omorica – 30 szt. o wysokości co najmniej 140 cm,
Thuja Plicata – 30 szt. o wysokości co najmniej 100 cm.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
data zakończenia: 10.12.2009.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
nie wymagane


III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:
a)dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w specjalności drogowej oraz należącymi do właściwej izby samorządu zawodowego.
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia :
-    posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wys. min. 100 000 zł
posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
1.Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia.
2. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.  Wypełniony  załącznik nr 1 – formularz „OFERTA”  .
2. oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli oferta składana jest wspólnie przez  kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika).
3.Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp ( jeżeli  oferta składana jest wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone osobno przez każdego z partnerów).
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z krótkimi informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia.
6. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada lub dysponuje wykonawca.
7. Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia 80 000 zł.
8. Wykaz wykonanych w okresie 5 lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to za ten okres) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i wartości j.w.
9. Informacja z Banku lub SKOK o stanie środków  finansowych lub zdolności kredytowej wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć:
pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11.  Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zebowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Zębowicach ul. Murka 2,  46-048 Zębowice pok. Nr 15

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2009 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Urzędu Gminy w Zębowicach.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): . 45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8

 
3) Czas trwania lub termin wykonania:
Zakończenie: 10.12.2009.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

 

 PDFSIWZ bud. boiska.pdf (261,48KB)

PDFSpecyfikacja boisko sportowe Zębowice.pdf (2,92MB)

PDFPrzedmiar boisko Zębowice.pdf (488,30KB)

PDF01.PDF (392,41KB)

PDF02.PDF (1,07MB)

PDF03.PDF (508,74KB)

PDF04.PDF (410,52KB)

PDF05.PDF (410,18KB)

PDF06.PDF (343,75KB)

PDF07.PDF (1,11MB)

PDF08.PDF (475,16KB)

PDF09.PDF (395,11KB)

PDF10.PDF (386,73KB)

PDF11.PDF (509,24KB)

 

PDFZawiadom.o wyb. of najkorzystniejszej -boisko.pdf (130,14KB)

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Zębowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Batkowska
Data wytworzenia: 2009-10-06