Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

REFERAT SPRAW GOSPODARCZYCH

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFKarta usług Nr - SG.0143.1.2021.pdf
PDFDruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFDruk zgłoszenia kompostownika.pdf
 

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

PDFKarta usług Nr - SG.0143.2.2021.pdf
PDFDruk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf
 

Złożenie deklaracji dotyczącej źródeł  ciepła i źródeł spalania paliw dla budynków i lokali niemieszkalnych

PDFKarta usług Nr - SG.0143.3.2021.pdf
PDFFormularz-B-budynki-i-lokale-niemieszkalne.pdf


Złożenie deklaracji dotyczącej źródeł  ciepła i źródeł spalania paliw dla budynków i lokali mieszkalnych

PDFKarta usług Nr - SG.0143.4.2021.pdf
PDFFormularz-A-budynki-i-lokale-mieszkalne.pdf

 

 

 

 

 


 

Decyzje lokalizacyjne.

PDFKarta usług Nr ROG-17.pdf
PDFwniosek _o_wydanie_decyzji_o_warunkach_zabudowy od 03.01.2022.pdf
 
 
 Decyzje środowiskowe.
 
PDFKarta usług Nr ROG-18.pdf
PDFWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.pdf
 
 
Opłata związana ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowana uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - opłata planistyczna tzw.renta planistyczna.

 PDFKarta usługi - ROG.0143.8.2013.pdf

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.

PDFKarta usługi - ROG.0143.9.2013.pdf

PDFWniosek dot. zakupu nieruchomości gruntowej zabudowanej lub niezabudowanej na własność lub użytkowanie wieczyste.pdf

Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

PDFKarta usługi - ROG.0143.10.2013.pdf

PDFWniosek dot. zakupu nieruchomości gruntowej zabudowanej lub niezabudowanej na własność lub na użytkowanie wieczyste,.pdf

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

PDFKarta usługi - ROG.0143.11.2013.pdf

PDFWniosek.pdf

Wnioski do sprzedaży lub nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych w trybie bezprzetargowym.

PDFKarta usługi - ROG.0143.12.2013.pdf

Sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.

PDFKarta usługi - ROG.0143.13.2013.pdf

PDFWniosek.pdf

Wnioski o sprzedaż lub nabycie użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych w trybie przetargowym.

PDFKarta usługi - ROG.0143.14.2013.pdf

Zamiana nieruchomości.

PDFKarta usługi - ROG.0143.15.2013.pdf

Podział nieruchomości.

PDFKarta usługi - ROG.0143.16.2013.pdf

PDFWnioski o podział nieruchomości.pdf

 Wydzierżawienie gruntów komunalnych, użyczenie nieruchomości komunalnych.

PDFKarta usługi - ROG.0143.17.2013.pdf

PDFWnioski o podział nieruchomości.pdf

Rozgraniczenie nieruchomości.

PDFKarta usługi - ROG.0143.18.2013.pdf

PDFWniosek o rozgraniczenie nieruchomości dla wnioskodawców.pdf

PDFWniosek o rozgraniczenie nieruchomości dla wnioskodawcy.pdf

Potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia.

PDFKarta usługi - ROG.0143.19.2013.pdf

PDFWniosek o potwierdzenie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.pdf

Zaświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnych celem zwiększenia powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego.

PDFKarta usługi - ROG.0143.20.2013.pdf

PDFPodanie + oświadczenia.pdf

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.

PDFKarta usługi - ROG.0143.21.2013 + wniosek.pdf

Nadanie numeracji porządkowej nieruchomości.

PDFKarta usługi - ROG.0143.22.2013.pdf

PDFWniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości.pdf

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu budynku mieszkalnego.pdf

Nadanie nazwy ulicy publicznej lub placu publicznego.

PDFKarta usługi - ROG.0143.23.2013.pdf

Zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

PDFKarta usługi - ROG.0143.24.2013.pdf

Wypis i wyrys z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, określającego przeznaczenie terenu.

PDFKarta usługi - ROG.0143.25.2013.pdf

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.pdf

PDFWniosek o wypis, wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.pdf

PDFWniosek o wydanie wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospoodarowania przestrzennego.pdf

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.

 PDFKarta usługi - ROG.0143.26.2013.pdf

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.pdf

Ochrona roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

PDFKarta usługi - ROG.0143.27.2013.pdf

Wydanie zaświadczenia o położeniu gruntów na obszarze NATURA 2000.

PDFKarta usługi - ROG.0143.28.2013.pdf

 

28. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

PDFKarta usług Nr ROG-28.pdf
 
Zawierając umowę z młodocianym pracownikiem każdy pracodawca powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt w Urzędzie Gminy.
DOCzawiadomienie-o-zawarciu-umowy.doc
DOCWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.doc
XLSWniosek o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika - nowy formularz 2.xls
PDFWniosek o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika - nowy formularz.pdf
 
Pracodawca nie jest zobowiązany wypełniać części B wniosku dotyczącej sytuacji ekonomicznej.
PDFInstrukcja wypełniania tabeli.pdf
DOCOświadczenie o korzystaniu z pomocy.doc
DOCOświadczenie o niekorzystaniu z pomocy.doc
DOCOświadczenie o niekorzystaniu z pomocy - Wspólnik.doc
 
 
29. Ochrona roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

 PDFKarta usług Nr ROG-29.pdf

 

 

 
Wersja XML