Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Gminy 2014

 

Projekty uchwał II sesji na dzień 16 grudnia 2014 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (18,85KB)

PDFZałącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (103,19KB)

PDFZałącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (65,57KB)

PDFObjaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.pdf (27,69KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Zębowice do Zgromadzenia Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie.pdf (118,60KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie składu osobowego komisji oświaty, kultury fizycznej, zdrowia i opieki społecznej.pdf (134,05KB)

PDFProjeku uchwały w sprawie składu osobowego komisji budżetu i działalności finansowej....pdf (144,37KB)

PDFProjeku uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice.pdf (125,51KB)

PDFProjeku uchwały w sprawie składu osobowego komisji rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, prawa i porządku publ..pdf (140,45KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (41,47KB)

PDFZałącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (63,08KB)

PDFZałącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (76,06KB)

XLSZałącznik Nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2015 rok - Projekt inwestycji finansowanych z budżety gminy.xls (25,00KB)

PDFZałącznik Nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (45,19KB)

PDFZałącznik Nr 5 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (47,29KB)

XLSZałącznik Nr 6 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2015 rok - Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy.xls (28,00KB)

XLSZałącznik Nr 7 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2015 rok.xls (31,00KB)

PDFZałącznik Nr 8 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (38,67KB)

PDFMateriały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.pdf (90,21KB)

PDFUzasadnienie do Projektu uchwały budżetowej.pdf (79,00KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (231,00KB)

 

Projekty uchwał XXXVII sesji na dzień 12 listopada 2014 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie.pdf (54,71KB)

 PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji - Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową placów zabaw w Radawiu i Zębowicach objętej PROW.pdf (28,40KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (42,36KB)

 

Projekty uchwał XXXVI sesji na dzień 29 października 2014 roku
 
 
Projekty uchwał XXXIV sesji na dzień 30 września 2014 roku
 

Projekty uchwał XXXIV sesji na dzień 10 lipca 2014 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Zębowice do Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności - Oleski Koszyk.pdf (140,63KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Głuchołazy.pdf (218,09KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji.pdf (277,15KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf (293,26KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację inwestycji.pdf (302,35KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany bydżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (539,00KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (73,66KB)

PDFZałącznik nr 1 do projektu uchwały wpf.pdf (92,27KB)

PDFZałącznik nr 2 do projektu uchwały wpf.pdf (70,50KB)

 

Projekty uchwał XXXIII sesji na dzień 17 czerwca 2014 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.pdf (28,59KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany nieruchomości.pdf (28,59KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.pdf (31,84KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do lat 3.pdf (22,06KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zębowice na lata 2014 -2017.pdf (30,43KB)

Załącznik jest opublikowany na stronie www.zebowice.pl w Aktualnościach na dole strony - Więcej artykułów  - w artykule Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska.

 

Projekty uchwał XXXII sesji na dzień 29 kwietnia 2014 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI-273-2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na przbudowę sali wiejskiej w Radawiu.pdf (26,12KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Radawie, nie narusza ustaleń studium.pdf (22,14KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Radawie.pdf (83,12KB)

PDFRozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego.pdf (27,94KB)

PDFZałączniki do projektu uchwały + uzasadnienie.pdf (50,68KB)

PDFRysunek Miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego - Radawie.pdf (488,55KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat - Grzesik.pdf (30,61KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat - Kubiciel.pdf (31,22KB)

PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XV-105-08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Radawie na lata 2008-2014.pdf (21,96KB)

PDFZałącznik do projektu uchwały - Plan Odnowy Miejscowości Radawie.pdf (640,99KB)

PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XV-106-08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zębowice na lata 2008-2014.pdf (22,16KB)

PDFZałącznik do projektu uchwały - Plan Odnowy Miejscowości Zębowice.pdf (130,59KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizacje zadania w zakresie działalności Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Sowczycach.pdf (22,03KB)

PDFUzasadnienie,.pdf (14,36KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizacje zadania w zakresie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.pdf (21,42KB)

PDFUzasadnienie.pdf (13,52KB)

 

Projekty uchwał XXXI sesji na dzień 18 marca 2014 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi + załącznik.pdf (117,76KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf (29,96KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na przebudowę sali w Radawiu.pdf (26,82KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej + załacznik.pdf (24,94KB)

 

Projekty uchwał XXX sesji na dzień 4 lutego 2014 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki za usuwanie odpadów komunalnych ciekłych.pdf (36,04KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf (21,52KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zębowice.pdf (37,73KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów-Olesno.pdf (81,59KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wynajmu lokalu użytkowego - Łąka 33.pdf (34,25KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wynajmu lokalu użytkowego - ul. Eichendorffa 1.pdf (34,05KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 6 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.pdf (55,20KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania.pdf (83,06KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznawania pomocy społecznej w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020.pdf (66,90KB)

PDFPerojekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania.pdf (74,50KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2014 rok.pdf (55,43KB)

PDFZałącznik - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (75,44KB)

PDFZałącznik do projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (61,10KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.pdf (53,25KB)

PDFZałącznik - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.pdf (42,59KB)

PDFZałącznik do projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zębowice na 2014 rok.pdf (49,03KB)
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:  
Data wytworzenia: 2014-01-28