Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał Rady Gminy 2014

 

Projekty uchwał II sesji na dzień 16 grudnia 2014 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFObjaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Zębowice do Zgromadzenia Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie składu osobowego komisji oświaty, kultury fizycznej, zdrowia i opieki społecznej.pdf

PDFProjeku uchwały w sprawie składu osobowego komisji budżetu i działalności finansowej....pdf

PDFProjeku uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice.pdf

PDFProjeku uchwały w sprawie składu osobowego komisji rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, prawa i porządku publ..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2015 rok.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2015 rok.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2015 rok.pdf

XLSZałącznik Nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2015 rok - Projekt inwestycji finansowanych z budżety gminy.xls

PDFZałącznik Nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2015 rok.pdf

PDFZałącznik Nr 5 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2015 rok.pdf

XLSZałącznik Nr 6 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2015 rok - Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy.xls

XLSZałącznik Nr 7 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2015 rok.xls

PDFZałącznik Nr 8 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2015 rok.pdf

PDFMateriały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.pdf

PDFUzasadnienie do Projektu uchwały budżetowej.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

 

Projekty uchwał XXXVII sesji na dzień 12 listopada 2014 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie.pdf

 PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji - Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową placów zabaw w Radawiu i Zębowicach objętej PROW.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

 

Projekty uchwał XXXVI sesji na dzień 29 października 2014 roku
PDFProjekt uchwały w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf
 
PDFProjekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.pdf
 
Projekty uchwał XXXIV sesji na dzień 30 września 2014 roku
PDFProjekt uchwały w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wpływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego.pdf
 

Projekty uchwał XXXIV sesji na dzień 10 lipca 2014 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Zębowice do Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności - Oleski Koszyk.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Głuchołazy.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację inwestycji.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany bydżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik nr 1 do projektu uchwały wpf.pdf

PDFZałącznik nr 2 do projektu uchwały wpf.pdf

 

Projekty uchwał XXXIII sesji na dzień 17 czerwca 2014 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany nieruchomości.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do lat 3.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zębowice na lata 2014 -2017.pdf

Załącznik jest opublikowany na stronie www.zebowice.pl w Aktualnościach na dole strony - Więcej artykułów  - w artykule Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska.

 

Projekty uchwał XXXII sesji na dzień 29 kwietnia 2014 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI-273-2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na przbudowę sali wiejskiej w Radawiu.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Radawie, nie narusza ustaleń studium.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Radawie.pdf

PDFRozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego.pdf

PDFZałączniki do projektu uchwały + uzasadnienie.pdf

PDFRysunek Miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego - Radawie.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat - Grzesik.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat - Kubiciel.pdf

PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XV-105-08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Radawie na lata 2008-2014.pdf

PDFZałącznik do projektu uchwały - Plan Odnowy Miejscowości Radawie.pdf

PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XV-106-08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zębowice na lata 2008-2014.pdf

PDFZałącznik do projektu uchwały - Plan Odnowy Miejscowości Zębowice.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizacje zadania w zakresie działalności Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Sowczycach.pdf

PDFUzasadnienie,.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizacje zadania w zakresie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.pdf

PDFUzasadnienie.pdf

 

Projekty uchwał XXXI sesji na dzień 18 marca 2014 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi + załącznik.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na przebudowę sali w Radawiu.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej + załacznik.pdf

 

Projekty uchwał XXX sesji na dzień 4 lutego 2014 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki za usuwanie odpadów komunalnych ciekłych.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zębowice.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów-Olesno.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wynajmu lokalu użytkowego - Łąka 33.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wynajmu lokalu użytkowego - ul. Eichendorffa 1.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 6 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznawania pomocy społecznej w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020.pdf

PDFPerojekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2014 rok.pdf

PDFZałącznik - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf

PDFZałącznik do projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.pdf

PDFZałącznik - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.pdf

PDFZałącznik do projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zębowice na 2014 rok.pdf
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:  
Data wytworzenia: 2014-01-28

 

 

 

 

 

 
 
Wersja XML