Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał Rady Gminy 2013

Projekty uchwał XXIX sesji na dzień 17 grudnia 2013 roku.

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 - WPF.pdf

PDFZałącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

PDFObjaśnienia do WPF.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZałącznik Nr 1 - dochody.pdf

PDFZałącznik Nr 2 - wydatki.pdf

PDFZałącznik Nr 3 - inwestycje.pdf

PDFZałącznik Nr 4 - zadania zlecone.pdf

PDFZałącznik Nr 5 - zadania zlecone.pdf

PDFZałącznik Nr 6 - dotacje.pdf

PDFZałącznik Nr 7 - ZGKiW.pdf

PDFMateriały informacyjne.pdf

PDFUzasadnienie.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na lata 2014-2018.pdf

 

Projekty uchwał XXVIII sesji na dzień 26 listopada 2013 roku.

PDFProjekt uchwały w sprawie przyznania środków finansowych dla policji.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie opłaty targowej.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśniego - Nadleśnictwo Turawa.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zębowicach.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie + statut.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do 3 lat.pdf

 

Projekty uchwał XXVII sesji na dzień 21 października 2013 roku.

PDFProjekt uchwały w sprawie zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację inwestycji.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie opłaty targowej.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Zębowicach przy ul. Dworcowej, na rzecz użytkownika wieczystego.pdf

 

Projekty uchwał XXVI sesji na dzień 10 września 2013 roku.

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia lokalnego programu pomocy społecznej, obejmującego problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia na lata 2013-2018 + załącznik.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania w zakresie dróg powiatowych.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w spr. utworzenia samorządowej instytucji kultury - GOI,KiCz w Zębowicach.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zębowice.pdf

 

Projekty uchwał XXV sesji na dzień 06 sierpnia 2013 roku.

PDFProjekt uchwały w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania + uzasadnienie.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie Uchwalenia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej, obejmującego problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia na lata 2013-2018.pdf

PDFZałącznik - Lokalny Program Pomocy Społecznej, obejmujący problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia na lata 2013-2018.pdf

 

Projekty uchwał XXIV sesji na dzień 18 czerwca 2013 roku.

PDFProjekt uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Zębowice.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Zębowice oraz określenia granic ich obwodów.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na porzystąpienie Gminy Zębowice do porozumienia w sprawie utworzenia - Obszaru funkcjonalnego - Kluczbork - Namysłów - Olesno.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kadłubie Wolnym.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

 

Projekty uchwał XXIII sesji na dzień 26 kwietnia 2013 roku.

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyłączenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kadłubie Wolnym.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kadłubie Wolnym.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Zębowice.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania w zakresie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.pdf

PDFProjekt uchwały zmiaeniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - GOIKiCz w Zębowicach i nadania jej statutu.pdf

 

Projekty uchwał XXII sesji na dzień 19 marca 2013 roku.

PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały + uzasadnienie.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego - ZGKiW w Zębowicach z obowiązku wpłaty środków obrotowych do budżetu gminy Zębowice.pdf

PDFPROJEKT uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w 2013 r..pdf

PDFZałącznik - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w 2013 r..pdf


Projekty uchwał XXI sesji na dzień 12 lutego 2013 roku.

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.pdf

PDFFormularz zgłaszania uwag.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2013 r..pdf

PDFZałącznik Nr 1 - Harmonogram wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.pdf

PDFZałącznik Nr 2 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r..pdf

PDFZałącznik Nr 1 - Harmonogram wydatków na przeciwdziałanie narkomanii.pdf

PDFZałącznik Nr 2 - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zębowice.pdf
 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:  
Data wytworzenia: 25.01.2013 r.

 


 
 
Wersja XML