Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał Rady Gminy 2012

Projekty uchwał XX sesji na dzień 18 grudnia 2012 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFProjekt Załącznik Nr 1.pdf

PDFProjekt Załącznik Nr 2.pdf

PDFProjekt Załącznik Nr 3.pdf

PDFProjekt Załącznik Nr 4.pdf

PDFProjekt Załącznik Nr 5.pdf

PDFProjekt Załącznik Nr 6.pdf

PDFProjekt Załącznik Nr 7.pdf

 

Projekty uchwał XIX sesji na dzień 04 grudnia 2012 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFProjekt Zał. Nr 1 do uchwały.pdf

PDFProjekt Zał. Nr 2 do uchwały - Wydatki.pdf

PDFProjekt Zał. Nr 3 do uchwały - Wykaz inwestycji finansowych z budżetu gminy Zębowice w 2013 roku.pdf

PDFProjekt Zał. Nr 4 do uchwały.pdf

PDFProjekt Zał. Nr 5 do uchwały.pdf

PDFProjekt Zał. Nr 6 do uchwały - Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2013 roku.pdf

PDFProjekt Zał. Nr 7 do uchwały.pdf

PDFMateriały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.pdf

PDFUzasadnienie do projektu uchwały budżetowej.pdf

 PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFProjekt Zał. Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf

PDFProjekt Zał. Nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

PDFObjaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie poparcia apelu w odniesieniu do in vitro i naprotechnologii.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice.pdf

 

Projekty uchwał XVIII sesji na dzień 23 października 2012 roku

 PDFProjekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie podziału Gminy Zębowice na stałe obwody do głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf

 

Projekty uchwał XVII sesji na dzień 31 sierpnia 2012 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji Budowa sieci wodociągowej dla Poczołkowa-Leśnioki ....pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie podziału Gminy Zębowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu + załącznik.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie podziału Gminy Zębowice na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Zębowice do Stowarzyszenia LGD Kraina Dinozaurów.pdf

 PDFProjekt uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Zębowice uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat.pdf

 

Projekty uchwał XVI sesji na dzień 12 czerwca 2012 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do projektu uchwały - w spr.wieloletniej prognozy finanowej.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Zainwestuj w siebie.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do lat 3.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Kadłubie Wolnym Publicznego Przedszkola w Zębowicach.pdf

 PDFProjekt uchwały w sprawie zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy.pdf

 

Projekty uchwał XV sesji na dzień 28 marca 2012 roku

PDFProjekt uchwały w spr. przystąpienia do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 - Wyrównianie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu na realizację zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.pdf

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV-105-08 Rady Gminy z 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Radawie na lata 2008-2014.pdf

PDFZałącznik do uchwały - Plan Odnowy Miejscowości Radawie.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Zębowicach.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości (położonej Radawiu-Kosicach).pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (Sembolerus) + uzasadnienie.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (Panek) + uzasadnienie.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (Niemiec) + uzasadnienie.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (Miozga) + uzasadnienie.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (Gasz) + uzasadnienie.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2012 roku + Program.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał wyrażających zgodę na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zwolnienia zakładu budżetowego - ZGKiW z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Zębowice oraz przeznaczenie ich na cele statutowe.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Kadłubie Wolnym Publicznego Przedszkola w Zębowicach.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf

 

Projekty uchwał XIV sesji  na dzień 24 stycznia 2012 roku

PDFProjekt uchwały z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf

PDFProjekt uchwały z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zbezpieczenia umowy o przyznanie pomocy.pdf

PDFProjekt uchwały z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2012 rok.pdf

PDFProjekt uchwały z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.pdf

PDFProjekt uchwały z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego w Kadłubie Wolnym.pdf

PDFProjekt uchwały z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu - Zainwestuj w siebie.pdf

PDFProjekt uchwały z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania w zakresie działalności Warsztatów Terapi Zajęciowej.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Dzikowska, Renata Lisy, Danuta Sułek
Data wytworzenia: 2012.01.17

 

 

Wersja XML