Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał Rady Gminy 2011

 

PDFUchwała Nr VII- -2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 czerwca 2011r. w spr. określenia zakresu i formy informacji okształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu i realizacji przedsięw.pdf

PDFUchwała Nr VII- -2011 r. Rady Gminy Zębowice z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.pdf

PDFUchwała Nr VII- -2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.pdf

PDFSprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami Gminy Zębowice za lata 2009 - 2010.pdf

PDFUchwała Nr ... Rady Gminy Zębowice z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie partnerstwa Gmin Birkenfeld i Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr ... Rady Gminy Zębowice z dnia 19 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr ... Rady Gminy Zębowice z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011-2015 oraz zasad wynajmowania lokali.pdf

PDFUchwała Nr ... Rady Gminy Zębowice z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalu mieszkalnego.pdf

PDFProjekt uchwały z dnia 21.10.2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika GOPS w Zębowicach i uzasadnienie.pdf

PDFProjekt uchwały z dnia 21.10.2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania w zakresie dróg powiatowych.pdf

PDFProjekt uchwały z dnia 21.10.2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania w zakresie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej i uzasadnienie.pdf

PDFProjekt uchwały z dnia 21.10.2011 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Oleśnie i uzazadnienie.pdf

PDFProjekt uchwały z dnia 21.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFProjekt uchwały z dnia 31.10.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf

PDFProjekt uchwały z dnia 31.10.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFProjekt uchwały z dnia 31.10.2011 r. zmieniający uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów.pdf 

PDFProjekt uchwały z dnia 31.10.2011 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.pdf

PDFProjekt uchwały z dnia 01 grudnia 2011 r. zmieniający uchwałę w spr. określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczace podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku.pdf

PDFProjekt uchwały z dnia 01 grudnia 2011 r. zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFProjekt uchwały z dnia 01 grudnia 2011 r.w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Zębowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2012 rok (projekt uchwały i załączniki w zarządzeniu Wójta Gminy Zębowice Nr 105-2011 z dnia 14 listopada 2011r.).pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Zębowice w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFObjaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały - projekt - Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały - projekt - zbiorczo przedsięwzięcia, projekty, programy.pdf

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:  
Data wytworzenia: 2011-12-04

 

Wersja XML