Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z 2014 roku

PDFUchwała Nr XXX-255-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXX-256-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX-256-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX-256-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku.pdf

PDFObjaśnienia.pdf

PDFUchwała Nr XXX-257-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie.pdf

PDFUchwała Nr XXX-258-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy.pdf

PDFZałącznik do uchwały Nr XXX-258-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku.pdf

PDFHarmonogram wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXX-259-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.pdf

PDFZałącznik do uchwały Nr XXX-259-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku.pdf

PDFHarmonogram wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXX-260-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr XXX-261-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia górnej stawki za usuwanie odpadów komunalnych ciekłych.pdf

PDFUchwała Nr XXX-262-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf

PDFUchwała Nr XXX-263-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania.pdf

PDFUchwała Nr XXX-264-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego.pdf

PDFUchwała Nr XXX-265-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.pdf

PDFZałącznik do uchwały Nr XXX-265-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku.pdf

PDFUzasadnienie.pdf

PDFUchwała Nr XXX-266-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów-Olesno.pdf

PDFUchwała Nr XXX-267-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 6 lokali mieszkalnych.pdf

PDFUchwała Nr XXX-268-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie wynajmu lokalu użytkowego.pdf

PDFUchwała Nr XXX-269-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie wynajmu lokalu użytkowego.pdf

PDFUchwała Nr XXXI-270-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXI-271-2014 Rady gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI-271-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI-271-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 roku.pdf

PDFObjaśnienia.pdf

PDFUchwała Nr XXXI-272-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf

PDFUchwała Nr XXXI-273-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji Przebudowa sali wiejskiej w Radawiu objętej PROW.pdf

PDFUchwała Nr XXXI-274-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2014 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI-274-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 roku.pdf

PDFUchwała Nr XXXI-275-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI-275-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 roku.pdf

 PDFUchwała Nr XXXI-276-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-277-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany bubżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-278-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w spr. ustalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII-278-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku.pdf

PDFObjaśnienia.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-279-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie uchylenia uchwały w spr. zaciągnięcia pożyczki.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-280-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dierżawy do 3 lat.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-281-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dierżawy do 3 lat.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-280-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-281-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-282-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu - Warsztaty Terapii Zajęciowej.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-283-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-284-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr XV-106-08.pdf

PDFZałącznik do uchwały Nr XXXII-284-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-285-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr XV-105-08.pdf

PDFZałącznik do uchwały Nr XXXII-285-2014 Rady Gminy Zębowice z 29 kwietnia 2014 roku.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-286-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Producentów Ryb.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-287-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-288-2014 Rady Gminy Zębowicez dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie stwierdzenia, że MPZP dla obszaru położonego na gruntach wsi Radawie nie narusza ustaleń studium.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-289-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Radawie.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-290-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-291-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 czerwca 2014 roku w spr. Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zębowice na lata 2014 - 2017.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII-291-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 czerwca 2014 roku.pdf

 PDFUchwała Nr XXXIII-292-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-293-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-294-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej + załączniki.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-295-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zamiany nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-296-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-297-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania w zakresie dróg powiatowych.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-298-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-299-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-300-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-301-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację inwestycji.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-302-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-303-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głuchołazy.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-304-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie przystąpienia gminy Zębowice do Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności Oleski Koszyk.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-305-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-306-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w spr. uchwalenia wpf.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-307-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzajace finansowanie operacji Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-308-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 września 2014 roku w spr. poparcia działań mających na celu zahamowanie wpływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-309-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 pażdziernika 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-310-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-311-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w spr. zaciągnięcia pożyczki - Budowa przydomowych oczyszczalnii ścieków.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-312-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację inwestycji.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-313-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-314-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 pażdziernika 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-315-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 pażdziernika 2014 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-316-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 października 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-317-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Dolina Mała Panew w Turawie, załącznik.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-318-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, załącznik.pdf

 

Uchwały Rady Gminy Zębowice VII kadencji 2014 - 2018

PDFUchwała Nr I-1-2014 Rady Gminy Zębowice w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy.pdf

PDFUchwała Nr I-2-2014 Rady Gminy Zębowice w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy.pdf

PDFUchwała Nr II-3-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFUchwała Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr II-4-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 4 do uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 5 do uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 6 do uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 7 do uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 8 do uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku.pdf

PDFUchwała Nr II-5-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej + załączniki.pdf

PDFUchwała Nr II-6-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie składu osobowego komisji rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, prawa i porządku publicznego Rady Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr II-7-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie składu osobowego komisji oświaty, kultury fizycznej, zdrowia i opieki społecznej Rady Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr II-8-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie składu osobowego komisji budżetu i działalności finansowej oraz gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, handlu i usług.pdf

PDFUchwała Nr II-9-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie składu osobowego komisji rewizyjnej Rady Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr II-10-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Zębowice do Zgromadzenia Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie.pdf

PDFUchwała Nr II-11-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice.pdf
 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Gminy Zębowice
Data wytworzenia: 2014-01-05
 
 
Wersja XML