Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVIII sesja Rady Gminy Zębowice

Termin: 31.01.2023, g. 13:00

Miejsce: Sala w OSP Zębowice

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. a. zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (2,74MB)

  2. b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,86MB)

  3. c. zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice.pdf (783,35KB)

  4. d. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

   PDFProjekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.pdf (658,86KB)

  5. e. uchylenia uchwały Nr XXXVII/252/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Zębowice

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII.252.2022 z dnia 29.12.2022 r. w spr. zasad przyznawania i wysokości diet radnych RG Zębowice.pdf (250,12KB)

  6. f. planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice na rok 2023

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy komisji rewizyjnej 2023.pdf (194,75KB)

  7. g. zmiany uchwały nr IV/24/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu‘’ na lata 2019-2023

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV.24.2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania...pdf (449,39KB)

  8. h. zmiany uchwały nr IV/23/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem ,,Posiłek w szkole i w domu‘’ na lata 2019- 2023

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV.23.2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego...pdf (401,91KB)

 6. 6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 8. 8. Sprawy różne.
 9. 9. Przyjęcie protokołu obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 29.12.2022 r.

  PDFProtokół z sesji z dnia 29.12.2022 r.pdf (412,74KB)

 10. 10. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.