Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z 2001 roku

1. Uchwała nr XVIII/139/01 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2001r. zmieniająca uchwałę nr XVII/133/2000 z dnia 27 grudnia 2000r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2001 r.


2. Uchwała nr XVIII/140/01  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2001r.


3. Uchwała nr XVIII/141/01 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej


4. Uchwała nr XVIII/142/01 w sprawie odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach i szkołach


5. Uchwała nr XVIII/143/01 w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów


6. Uchwała nr XVIII/144/01 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej od wpisów w ewidencji działalności gospodarczej


7. Uchwała nr XVIII/145/01 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb określenia wynagrodzeń pracowników samorządowych /niepedagogicznych/ zatrudnionych w jednostkach oświatowych na terenie gminy Zębowice


8. Uchwała nr XVIII/146/01 w sprawie współpracy z Powiatem Oleskim w zakresie wykonywania zadań dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego


9. Uchwała nr XIX/147/01 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Gminy w Zębowicach z wykonania budżetu gminy za 2000 r.


10. Uchwała nr XIX/148/01 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy w Zębowicach z wykonania budżetu za 2000 r.


11. Uchwała nr XIX/149/01 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2001r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/133/2000 z dnia 27 grudnia 2000r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2001 r.


12. Uchwała nr XIX/150/01 w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum


13. Uchwała nr XIX/151/01 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zębowicach i powołania komisji konkursowej


14. Uchwała nr XIX/152/01 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zębowicach.


15. Uchwała nr XX/154/01 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zębowice


16. Uchwała nr XX/155/01 w sprawie zbycia mienia komunalnego


17. Uchwała nr XX/156/01 w sprawie dzierżawy mienia komunalnego


18. Uchwała nr XX/157/01 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice


19. Uchwała nr XX/158/01 w sprawie uchylenia własnej uchwały


20. Uchwała nr XX/159/01 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej od wpisów w ewidencji działalności gospodarczej


21. Uchwała nr XX/160/01 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2001 r.


22. Uchwała nr XXI/161/01 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2001r.


23. Uchwała nr XXI/162/01 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2001 r.


24. Uchwała nr XXI/163/01 w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu gminy Zębowice oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu


25. Uchwała nr XXI/164/01 w sprawie zbycia mienia komunalnego


26. Uchwała nr XXI/165/01  w sprawie statutu Gminy Zębowice


27. Uchwała nr XXI/166/01 w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Zębowice na rok 2001 stanowiący uchwałę Nr XVII/134/2000 z dnia 27 grudnia 2000 r.


28. Uchwała nr XXI/167/01 w sprawie rozwiązania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych


29. Uchwała nr XXII/168/01 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2001r.


30. Uchwała nr XXII/169/01 w sprawie utworzenia jednostek budżetowych


31. Uchwała nr XXII/170/01 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XV/113/2000 z dnia 18 sierpnia 2000r. w sprawie ustalenia regulaminu nagród dla nauczycieli


32. Uchwała nr XXII/171/01 w sprawie uchylenia uchwały


33. Uchwała nr  XXIII/172/01 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2002 r.


34. Uchwała nr XXIII/173/01 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na rok 2002


35. Uchwała nr XXIII/174/01 w sprawie podatku od posiadania psów oraz zwolnień tego podatku na 2002 r.


36. Uchwała nr XXIII/175/01 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2001 r.


37. Uchwała nr XXIII/176/01 w sprawie zbycia mienia komunalnego


38. Uchwała nr XXIII/177/01 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa.


39. Uchwała nr XXIII/178/01 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości zabudowanej będącej własnością Powiatu Oleskiego


40. Uchwała nr XXIII/179/01 w sprawie zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


41. Uchwała nr XXIV/180/01 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2002 r.


42. Uchwała nr XXIV/181/01 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2001 r.


43. Uchwała nr XXIV/182/01 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zębowicach


44. Uchwała nr XXIV/183/01 w sprawie opłat za wodę z wodociągu gminnego


45. Uchwała nr XXIV/184/01 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i ich usytuowania


46. Uchwała nr XXIV/185/01 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Zębowice na rok 2002


47. Uchwała nr XXIV/186/01 w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy


48. Uchwała nr XXIV/187/01 w sprawie nabycia działki przez Gminę Zębowice 


49. Uchwała nr XXIV/188/01 w sprawie nabycia działki przez Gminę Zębowice
 

 

PDFUchwały Rady Gminy z 2001 roku.pdf

  

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Zębowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Daria Czaja
Data wytworzenia:

 

Wersja XML