Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja publiczna 2022

Konsultacje:

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich.

Termin przeprowadzenia konsultacji:  02.06.2022 r. – 16.06.2022 r.

Sposób konsultacji: ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dig@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r. lub przesłać za pośrednictwem poczty lub złożyć osobiście: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Hallera 9, 45-867 Opole, pok. 4 (Departament Infrastruktury i Gospodarki).

Dokumenty podlegające konsultacjom:

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje:

Uchwała nr 7166/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia  30 maja 2022 r.

PDFUchwała ZWO nr 7166_2022 z dnia 30 maja 2022 r. - konsultacje.pdf
DOCFormularz uwag - Konsultacje projektu uchwały sejmiku zmieniającej uchwałę ws. ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich.doc

 

Konsultacje:

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030"

Termin przeprowadzenia konsultacji: od 17.05.2022 r. do 21.06.2022 r. 

PDFOgłoszenie w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030.pdf

DOCXFormularz konsultacyjny Strategia Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030.docx

PDFStrategia Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030 - projekt do konsultacji.pdf

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030.pdf

PDFRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - Opinia dot. projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030.pdf

PDFOpolski Inspektor Sanitarny - Opinia dot. projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030.pdf

 

Konsultacje:

Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych uprawa w 2022 r. na terenie województwa opolskiego

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom (przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym) z terenu województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych uprawa w 2022 r. na terenie województwa opolskiego.

Termin przeprowadzenia konsultacji: 9 luty – 23 luty 2022 r.

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową na terenie województwa opolskiego w obszarze podlegającym konsultacjom będą mogły zgłaszać uwagi do ww. projektu uchwały na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, dostępnym w serwisach internetowych dla organizacji pozarządowych www.opolskie.pl , www.ngo.opolskie.pl , za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub przesłane za pośrednictwem poczty lub złożone osobiści: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: ul. Hallera 9, 45-867 Opole  (Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Dokument podlegający konsultacjom:

projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych uprawa w 2022 r. na terenie województwa opolskiego, który dostępny jest na stronie internetowej (www.bip.opolskie.pl w zakładce Menu przedmiotowe – Współpraca z organizacjami pozarządowymi – Konsultacje projektów aktów prawnych dot. NGO – Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego)

Konsultacje rozpoczęto na podstawie Uchwały Nr 6415/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 lutego 2022 r.

Załączniki:

1. Uchwała Nr 6415/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 r. na terenie województwa opolskiego celem skierowania go do konsultacji społecznych

PDFUchwała Nr 6415-2022 ZWO z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi ....pdf

2. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych uprawa w 2022 r. na terenie województwa opolskiego

DOCXProjekt uchwały SWO w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw....docx
 

Wersja XML