Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt i Zastępca

 Wójt jest organem wykonawczym Gminy, który wybierany jest w wyborach bezpośrednich na czteroletnią kadencję. Obecnie od 2002 r. ( czwarta kadencja) funkcję tą pełni :

 

Brak opisu obrazka

mgr inż. Waldemar Czaja

Sekretariat - I piętro, pok. nr 25A

tel. 77 4 216 076

   Wójt Gminy wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności: 1) przygotowanie projektów uchwał rady gminy, 2) określenie sposobu wykonania uchwał, 3) gospodarowanie mieniem komunalnym, 4) wykonywanie budżetu,    5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Wójt wydaje decyzje w sprawach indywidualnych zakresu administracji publicznej oraz przepisy porządkowe w formie zarządzeń w przypadku niecierpiącym zwłoki, kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega radzie gminy.

 Więcej informacji o kompetencjach Wójta Gminy znajduje się w:

·         Statucie Gminy ( w dziale akty prawne )
·         Regulaminie Organizacyjnym Gminy ( w dziale Urząd Gminy w Zębowicach)
 
Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy piątek od godz. 1300 do 1400, w sprawach pilnych należy telefonicznie lub osobiście skontaktować się z osobą obsługującą sekretariat.
 
 

Funkcję Zastępcy Wójta Gminy Zębowice pełni Pan Zdzisław Szuba

 

Wersja XML