Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z 2021 roku

PDFUchwała Nr XVIII.116.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFUchwała Nr XVIII.117.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XVIII.118.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFUchwała Nr XVIII.119.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie wysokości opłaty za usługę utrzymania i oczyszczania przydomowych oczyszczalni ścieków przez ZGKiW.pdf

PDFUchwała Nr XVIII.120.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFUchwała Nr XVIII.121.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.pdf

PDFUchwała Nr XVIII.122.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym.pdf

PDFUchwała Nr XVIII.123.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym.pdf

PDFUchwała Nr XVIII.124.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym.pdf

PDFUchwała Nr XVIII.125.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym.pdf

PDFUchwała Nr XVIII.126.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym.pdf

PDFUchwała Nr XVIII.127.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego - ZGKiW w Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych.pdf

PDFUchwała Nr XIX.128.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFUchwała Nr XIX.129.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej..pdf

PDFUchwała Nr XIX.130.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2021 r..pdf

PDFUchwała Nr XIX.131.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zębowice do projektu pn. Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza....pdf

PDFUchwała Nr XX.132.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFUchwała Nr XX.133.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XX.134.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat.pdf

PDFUchwała Nr XX.135.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr XX.136.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały XV.102.2020 w spr. ustalenia wysokości cen i opłat....pdf

PDFUchwała Nr XX.137.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2021 roku zmieniająca uchwałę XIX.130.2021 w spr. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi....pdf

PDFUchwała Nr XXI.138.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zębowice wotum zaufania.pdf 

PDFUchwała Nr XXI.139.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok..pdf

PDFUchwała Nr XXI.140.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok..pdf

PDFUchwała Nr XXI.141.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie niedochodzenia należności przypadających Gminie Zębowice lub gminnym jednostkom organizacyjnym..pdf

PDFUchwała Nr XXI.142.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Dobrodzień w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.pdf

PDFUchwała Nr XXI.143.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Zębowice na rok szkolny 2021-2022..pdf

PDFUchwała Nr XXI.144.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Dobrodzień w sprawie zasad przekazywania i rozliczenia dotacji dla podmiotów.pdf

PDFUchwała Nr XXI.145.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Zębowice za bezzasadną.pdf

PDFUchwała Nr XXI.146.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok..pdf

PDFUchwała Nr XXI.147.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XXII.148.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXII.149.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XXII.150.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf

PDFUchwała Nr XXIV.151.2021.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości..pdf

PDFUchwała Nr XXIV.152.2021.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Poczołkowie dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. WNMP w Zę.pdf

PDFUchwała Nr XXIV.153.2021.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gosp...pdf

   -    PDFRozstrzygnięcie nadzorcze RIO w sprawie uchwały XXIV.153.2021.pdf

PDFUchwała Nr XXIV.154.2021.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego wniosku sołectwa Osiecko dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2022 roku.pdf

PDFUchwała Nr XXIV.155.2021.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Radawie dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2022 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXIV.156.2021.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.102.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 września 2020 r..pdf

PDFUchwała Nr XXIV.157.2021.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXIV.158.2021.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XXIV.159.2021.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.10.2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-150-2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf

PDFUchwała Nr XXIV.160.2021.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody.pdf

PDFUchwała Nr XXIV.161.2021.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI-144-2021 r. z dnia 6 lipca 2021 r..pdf

PDFUchwała Nr XXIV.162.2021.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Zębowice....pdf

PDFUchwała Nr XXIV.163.2021.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.pdf

PDFUchwała Nr XXIV.164.2021.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami znajdującymi się na terenie Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr XXIV.165.2021.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zębowice na lata 2021-2026.pdf

PDFUchwała Nr XXIV.166.2021.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Zębowice....pdf

PDFUchwała Nr XXV.167.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.pdf

PDFUchwała Nr XXV.168.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta miny Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr XXV.169.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2021 rok..pdf

PDFUchwała Nr XXV.170.2021 z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XXV.171.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego Samorządy Ziemi Oleskiej.pdf

PDFUchwała Nr XXV.172.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.....pdf

PDFUchwała Nr XXVI.173.2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXVI.174.2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XXVI.175.2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.pdf

PDFUchwała Nr XXVI.176.2021 z dnia 28 grudnia 2021 rokuw sprawie uchylenia przepisu w uchwale Nr XXIV.164.2021 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 27.10.2021 r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkam.pdf

PDFUchwała Nr XXVI.177.2021 z dnia 28 grudnia 2021 rokuw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego.pdf

PDFUchwała Nr XXVI.178.2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXVI.179.2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 


 


 

 

 

 

Wersja XML