Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z 2020 roku

PDFUchwała Nr XII.64.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 luty 2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFUchwała Nr XII.65.2020 Rady Gminy Zębowice w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XII.66.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 luty 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali.pdf

PDFUchwała Nr XII.67.2020 RAdy Gminy Zębowice z dnia 21 luty 2020 roku w sprawie Statutu Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr XII.68.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 luty 2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFUchwała Nr XII.69.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 luty 2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok..pdf

PDFUchwała Nr XII.70.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 luty 2020 w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice na rok 2020.pdf

PDFUchwała Nr XII.71.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 luty 2020 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX1802012 z dnia 4 grudnia 2012r..pdf

PDFUchwała Nr XII.72.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 luty 2020 zmieniająca uchwałe w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr XII.73.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 luty 2020 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń.pdf

PDFUchwała Nr XII.74.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 luty 2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr XII.75.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 luty 2020 roku w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa..pdf

PDFUchwała Nr XII.76.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 luty 2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania.pdf

PDFUchwała Nr XII.77.2020 RAdy Gminy Zebowice z dnia 25 luty 2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2020 roku..pdf

PDFUchwała Nr XII.78.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 luty 2020 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego- Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budże.pdf

PDFUchwała Nr XII.79.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 luty 2020 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice..pdf

PDFUchwała Nr XIII.80.2020 RAdy Gminy Zębowice z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 rok..pdf

PDFUchwała Nr XIII.81.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej..pdf

PDFUchwała Nr XIII.82.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy..pdf

PDFUchwała Nr XII.83.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.pdf

PDFUchwała Nr XIII.84.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.pdf

PDFUchwała Nr XIII.85.2020 Rady Gminy Zebowice z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XII.79.2020 z 25 lutego 2020 roku..pdf

PDFUchwała Nr XIII.86.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice..pdf

PDFUchwała Nr XIV.87.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zębowice wotum zaufania.pdf

PDFUchwała Nr XIV.88.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok..pdf

PDFUchwała Nr XIV.89.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok..pdf

PDFUchwała Nr XIV.90.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2020 rok..pdf

PDFUchwała Nr XIV.91.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej..pdf

PDFUchwała Nr XIV.92.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zębowice..pdf

PDFUchwała Nr XIV.93.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są....pdf

PDFUchwała Nr XIV.94.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją pola elektromagnetycznego.pdf

PDFUchwała Nr XIV.95.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego.pdf

PDFUchwała Nr XV.96.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFUchwała Nr XV.97.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XV.98.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XV.99.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 września 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr XV.100.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 września 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf

PDFUchwała Nr XV.101.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 września 2020 roku w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFUchwała Nr XV.102.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 września 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.pdf

PDFUchwała Nr XV.103.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 września 2020 roku w spr. uchylenia uchwały Nr XIV 922020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.pdf

PDFUchwała Nr XVI.104.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 13 listopada 2020 roku w spr. określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Zębowice na rok szkolny 2020-2021.pdf

PDFUchwała Nr XVI.105.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 13 listopada 2020 roku w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XVI.106.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 13 listopada 2020 roku w spr. wynajmu lokalu użytkowego.pdf

PDFUchwała Nr XVI.107.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 13 listopada 2020 roku w spr. wynajmu lokalu użytkowego.pdf

PDFUchwała Nr XVI.108.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 13 listopada 2020 roku w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi....pdf

PDFUchwała Nr XVI.109.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 13 listopada 2020 roku w spr. zmian w budżecie Gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFUchwała Nr XVII.110.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2020 rok..pdf

PDFUchwała Nr XVII.111.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.pdf

PDFUchwała Nr XVII.112.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf

PDFUchwała Nr XVII.113.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf 

PDFUchwała Nr XVII.114.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi....pdf

PDFUchwała Nr XVII.115.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole.pdf
 

 


 


 

Wersja XML