Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II w ósmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice i Projekty Uchwał

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Zębowice

że w dniu 18 grudnia 2018 r.  o godz. 15:00 w Sali ,, Domu Spotkań” w Zębowicach

                                                   odbędzie się II  w ósmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice.

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Informacja Firmy "NIGA" z Opola.
 5. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów - forma pisemna.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej,

   PDFProjekt uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej .pdf

  2. uchwalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

   PDFProjekt uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji .pdf

  3. uchwalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Fizycznej, Zdrowia, i Opieki Społecznej,

   PDFProjekt uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej.pdf

  4. uchwalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług,

   PDFProjekt uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług.pdf

  5. uchwalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego,

   PDFProjekt uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego.pdf

  6. uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2022

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2022.pdf

   PDFZałącznik do projeku uchwały.pdf

  7. zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

   PDFZałącznik do projektu uchwały.pdf

  8. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice .pdf

 7. Informacje i komunikaty.
 8. Przyjęcie protokołu obrad z sesji Rady Gminy Zębowice odbytej 21 października 2018 r.
 9. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.    

  Przewodniczący Rady Gminy

  w  Zębowicach

                                                                                                                          
Wersja XML