Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał Rady Gminy 2018

Projekty uchwał XXXIII sesji na dzień 26 października 2018 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf 

         PDFZałącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 r..pdf
         PDFZałącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 r..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2018.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Zębowice.pdf

Projekty uchwał XXXII sesji na dzień 11 września 2018 roku

PDFProjeky uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 r..pdf

         PDFZałącznik do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 r..pdf

PDFProjeky uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Radawie.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Zębowice.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zębowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia dla terenu Gm. Zębowice maks. liczby zezwoleń na sprzedaż napoj. alkoh. przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzed. jak i w miejscu sprzed.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI2292018 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich ....pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zębowice.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zębowicach.pdf
 

Projekty uchwał XXXI sesji na dzień 27 czerwca 2018 roku

PDFProjekt w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2017 r.pdf

PDFProjekt uchwały wsprawie w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf
          PDFZałacznik do projektu uchwały -Wykaz inwestycji finansowych z budżetu gminy Zębowice w 2018 r..pdf
          PDFZałącznik do projektu uchwały -Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2018 roku.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zębowice.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania projektu „Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Zębowice” do organu regulacyjnego..pdf
 

Projekty uchwał XXX sesji na dzień 18 maja 2018 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf
           PDFZałącznik do uchwały - wykaz inwestycji finansowych z budżetu gminy Zębowice w 2018 roku.pdf

PDFProjekt uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji - Rozbudowa stacji wodociągowej Knieja oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zębowice-etap IV.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji.pdf
 

Projekty uchwał XXIX sesji na dzień 19 marca 2018 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf
            PDFZałącznik do uchwały _Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2018 roku.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie podziału Gminy Zębowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie podziału Gminy Zębowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.pdf

            PDFZałącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2018 r.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zębowice na lata 2018-202 z perspektywą na lata 2022-2025.pdf
            PDFZałącznik nr 1 do uchwały -POŚ_Zębowice.pdf
            PDFZałącznik nr 2 do uchwały - Podsumowanie_wraz_z_uzasadnieniem_Zębowice.pdf

PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podziału sołectwa Radawie na sołectwa Radawie i Łąka i nadania im statutu.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.pdf
 

Projekty uchwał XXVIII sesji na dzień 16 stycznia 2018 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.pdf

        PDFZał. do uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.pdf

        PDFZał. do uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie podziału sołectwa Radawie na sołectwa Radawie i Łąka i nadania im statutu + Zał. Nr 3.pdf

        PNGZał. Nr 1.png

        PNGZał. Nr 2.png

        PDFZał. Nr 4.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminnemu Ośrodkowi Informacji, Kultury.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany WPF.pdf

       PDFWPF zał. nr 1.pdf

       PDFWPF zał.nr 2.pdf

       PDFWPF z 16 stycznia 2018 r. objasnienia.pdf      

Wersja XML